Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - KPP Janów Lubelski

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
 
Adres: 23 - 300 Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 92
Kontakt (sekretariat):
tel. 15 87-10-261
 
 
Naczelnik Wydziału:
 
kom. Robert Oleszczuk
tel. 15 87-10-250
 
p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału:
 
 asp. Grzegorz Aleksak
tel. 15 87-10-225
 
 
 W skład Wydziału wchodzą policjanci:
  • Zespołu Ruchu Drogowego,
  • Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego,
  • Zespołu Dyżurnych,
  • Zespołu Dzielnicowych
  • Zespołu ds Wykroczeń i Organizacji Służby.
Podstawowym zadaniem policjantów Zespołu Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.  Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).
Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego realizują także zadania w zakresie: obsługi zdarzeń drogowych, opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego opracowywanych przez zarządców dróg, nadzoru nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, w tym nadzór nad stanem dróg, ich prawidłowym oznakowaniem oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń inżynieryjnych służących do regulacji ruchem drogowym, a w szczególności wnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych braków i nieprawidłowości.
 
W strukturze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego pełnią służbę policjanci, których zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku publicznego poprzez pełnienie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Zespołu Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy. Doprowadzają osoby nietrzeźwe do miejsc zamieszkania, placówek służby zdrowia i do jednostek Policji. Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.
 
Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. m.in. kierują interesantów do właściwych przedmiotowo komórek organizacyjnych, odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.
 
Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Janów Lubelski,  utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.
 
Policjancji Zespołu ds. Wykroczeń i Organziacji Służby prowadzą czynności wyjaśniające w sprawach o wykorczenia oraz realizują zadania z zakresu organizacji służby.